28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ

 Πάνω στης Πίνδου τις κορφές σε κάθε κόχη,

Βροντόλαλο αντιλάλησε το ΌΧΙ.

Κι όλοι το ξέρουν από τότε και για πάντα,

Αθάνατο πως είναι το Σαράντα!