Απόφαση τροποποίησης ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας γνωστοποιούμε την νέα ώρα αποχώρησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 15 Ιανουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 83:  …..”αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ώρα αποχώρησης των μαθητών/
τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα
του Νηπιαγωγείου από τις  13.00 σε 13.10’.”
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ